Tarnowska kuria zabroniła strajkować katechetom

Za miesiąc ma rozpocząć się strajk nauczycieli zapowiedziany przez ZNP. Związek zawodowy domaga się dla tej grupy społecznej podwyżki w kwocie 1000 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy pedagodzy dołączą do protestu.

Na stronie internetowej tarnowskiej kurii ukazał się komunikat określający stosunek władz kościelnych do strajku. Zgodnie z postanowieniem biskupa, katecheci nie mogą brać udziału w proteście. Wynika to ze szczególnej sytuacji prawnej nauczycieli religii, którzy aby prowadzić zajęcia z tego przedmiotu muszą uzyskać zgodę miejscowego ordynariusza. Sprawa dotyczy około 1,5 tysiąca osób, zarówno duchownych jak i świeckich.

Katecheta jest w szkole przedstawicielem Kościoła, pracuje na podstawie imiennej misji, czyli skierowania, które wydane jest przez Księdza Biskupa. Katecheci, pomimo zatrudnienia przez szkołę w charakterze nauczycieli, reprezentują więc Kościół i biskupa. W związku z tą okolicznością nauczyciele religii nie mogą angażować się w tego rodzaju akcje, które pozbawiałyby ich właściwej neutralności, a zarazem mogłyby wystawić na szwank dobre imię Kościoła. Ponadto statut katechety jasno precyzuje, że katecheci nie angażują się w działalność związków zawodowych – powiedział ks. Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Obecnie ordynariuszem diecezji tarnowskiej jest biskup Andrzej Jeż, który swój urząd sprawuje od 2012 roku. Trzy lata wcześniej, z woli papieża Benedykta XVI został nominowany biskupem pomocniczym jednej z najważniejszych diecezji w Polsce. Andrzej Jeż był również rektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz proboszczem bazyliki kolegiackiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Lekcje religii wróciły do polskich szkół w 1990 roku na mocy decyzji ówczesnego ministra edukacji narodowej prof. Henryka Samsonowicza. Zgodnie z umową międzynarodową między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, ratyfikowaną za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie:

  • szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych
  • program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej
  • w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawachprzepisom państwowym

Fot. pl.wikipedia.org