§1 POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.nasz-tarnow.pl.
 2. Serwis ma charakter ogłoszeniowo-informacyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z serwisu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji serwisu.
 5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Serwis – strona internetowa www.nasz-tarnow.pl.
 3. Redakcja serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący serwis – Nasz-Tarnow.pl sp. z o.o., ul.Hodowlana 5, 33-100 Tarnów, NIP 9930666755, będący jednocześnie właścicielem Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 5. Odwiedzający – dowolna osoba odwiedzająca Serwis, eksplorująca jego udostępnione publicznie zasoby.
 6. Ogłoszeniodawca – Użytkownik umieszczający ogłoszenie w Serwisie.
 7. Towar – rzecz, przedmiot, usługa lub prawo, które może być przedmiotem ogłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu towaru.

§3 ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIAŁU OGŁOSZENIA

 1. Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 3. Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).
 4. Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe.
 5. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
  1. organów ludzkich,
  2. broni,
  3. narkotyków i materiałów pornograficznych,
  4. towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  5. towarów, które nie istnieją,
  6. konkurencyjnych do prowadzonej przez nas działalności,
  7. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
  8. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  9. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
  10. wszelkich materiałów, dokumentów, przedmiotów itp. których posiadanie bez stosownych zezwoleń jest nielegalne.
 6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  3. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
  4. funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 7. Ogłoszenia niezgodne z Regulaminem będą usuwane natychmiastowo, bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.
 8. Osoba zamieszczająca ogłoszenie może usunąć je po kliknięciu na odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w Serwisie należy zgłosić Redakcji serwisu pisemnie.
 2. Reklamację składa się w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług Serwisu wynikające z nieznajomości, bądź z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.
 4. Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi Serwisu nasz-tarnow.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer nasz-tarnow.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja serwisu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 6. Pełna wersja Polityki prywatności w tym informacje ogólne, informacje w formularzach, informacja o plikach cookies, logi serwera, udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych oraz zarządzanie plikami cookies dostępna jest pod linkiem Polityka prywatności.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
 4. Redakcja serwisu jest uprawniona do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.