Tarnów wyróżniony jako miejsce przyjazne nowoczesnym usługom

Jako jedno z 35 miast średnich, Tarnów został przebadany przez ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) pod kątem potencjału dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Sprawdzian wypadł korzystnie, ponieważ nasze miasto w stworzonym rankingu uplasowało się na drugim miejscu. Prezentacja analizy została przedstawiona 7 marca podczas konferencji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

W rankingu wzięto pod uwagę między innymi analizę danych diagnozujących sytuację poszczególnych miast pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). W badaniu eksperci poddali szczegółowej ocenie działania miasta w obszarach: kapitał ludzki, polityka proinwestycyjna (maksymalna liczba punktów), infrastruktura dla seniora, dostępność transportowa, zatrudnienie w sektorze, poziom i jakość życia, współpraca uczelni z biznesem oraz poziom wynagrodzeń. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach złożyła się na wysoką, drugą lokatę w zestawieniu. Dostrzegając potencjał Tarnowa, autorzy rankingu zalecają także dalsze intensywne działania na rzecz pobudzania zasobów kreatywności w mieście oraz intensyfikację wsparcia talentów z zakresu IT.

Oprócz badania przeprowadzonego przez ABSL, na zlecenie Ministerstwa, w 2018 roku również Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. badała gotowość miasta na przyjęcie firm z sektora BPO. W ubiegłym roku, podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji w Tarnowie, przedstawiciele ARP prezentowali założenia programu „Fabryka”, który ma również wspierać miasta średnie w lokowaniu nowych inwestycji. Program polega na budowie nowoczesnych obiektów biurowych w miastach, w celu wzmocnienia oferty skierowanej do inwestorów.

Warszawska konferencja zgromadziła przedstawicieli miast, które szczególnie wymagają nowej energii inwestycyjnej. Sąsiedztwo silnych ośrodków miejskich, często miast wojewódzkich, sprawia, że rywalizacja o najlepsze projekty inwestycyjne jest trudna. ABSL wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, poprzez prezentację raportu, kładzie szczególny nacisk na rozwój miast takich jak Tarnów. Wysoka lokata w rankingu pozwala również na rozpoczęcie intensywnej kampanii promocyjnej we współpracy z organizacjami zrzeszającymi firmy sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT