Przetasowanie w Azotach? Skarb Państwa żąda zmian personalnych w radzie nadzorczej

25 lutego 2019 roku na żądanie Skarbu Państwa odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty. Co więcej, jednym z punktów obrad ma być dokonanie zmian personalnych w radzie nadzorczej spółki. Czy to początek większych roszad w firmie, której akcje na przestrzeni 12 miesięcy straciły ponad połowę swojej wartości?

W tej chwili członkami rady nadzorczej Grupy Azoty są: Tomasz Karusewicz (przewodniczący), Michał Gabryel (wiceprzewodniczący), Zbigniew Paprocki (sekretarz), Monika Fill, Robert Kapka, Piotr Czajkowski, Bartłomiej Litwińczuk, Ireneusz Purgacz i Roman Romaniszyn. Zgodnie ze statutem rada może liczyć maksymalnie 9 członków i ten limit jest obecnie wypełniony w 100%. Trzeba się zatem spodziewać, że co najmniej jedna osoba z powyższego grona straci swój fotel.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 09 lutego 2019 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 21 i 22 lutego 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.