W Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie uczniowie proponują swoim koleżankom i kolegom mediacje rówieśnicze.

Konflikty są nieuniknione, tylko trzeba je umieć rozwiązywać. Grupa uczniów ZSEO wybrała mediacje rówieśnicze – metodę, w której osoba trzecia, w tym przypadku uczeń – mediator,  pomaga stronom rozwiązać konflikt. Uczniowie ukończyli cykl szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i procesu mediacyjnego, zaliczyli celująco test wiedzy i sprawdzian umiejętności mediacyjnych, a po przedłożeniu pozytywnych opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego i wychowawców klas wykazali gotowość do nowej roli.

Podczas uroczystości powołania pierwszego w historii tarnowskiego „Ogrodnika” Zespołu Mediatorów Rówieśniczych, który ma swoje umocowanie prawne w Statucie ZSEO, uczniowie: Justyna Jerzykowska, Weronika Miłek, Olivia Mąka, Krystian Pankowski i Kamila Ubas złożyli ślubowanie przestrzegania Kodeksu etycznego mediatora, miedzy innymi zasad: dobrowolności, poufności, bezstronności i neutralności, po czym otrzymali z rąk dyrektora ZSEO Roberta Kozioła Zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleń i warsztatów i powołania na mediatorów rówieśniczych ZSEO oraz identyfikatory.

Pomysłodawczynią i realizatorką projektu jest pedagog Ewa Matejska, od wielu lat promująca mediacje rówieśnicze w środowiskach szkolnych.

Młodym mediatorom życzymy powodzenia i satysfakcji z pomagania rówieśnikom w rozwiązywaniu konfliktów!

Ewa Matejska